На 1.07.2024г Валиян ООД обяви процедура за избор на изпълнител по ПМС 80/2022 за доставка на оборудване по обособени позиции, както следва:

ОП 1 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НАГРЯВАНЕ И ОГЪВАНЕ НА ПЛОСКОСТИ ОТ АКРИЛЕН КАМЪК

ОП 2 ЛИНИЯ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ С АВТОМАТИЧЕН ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР

Документите за участие в процедурата може да намерите тук:

(Документи за избор на изпълнители)

Всички кандидати подават своите оферти и придружаващи документи през системата ИСУН (eumis2020.government.bg)

Краен срок за подаване на оферти: 8.07.2024г, 23:59ч

 

На 15.03.2024г Валиян ООД стартира изпълнение на проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на конкурентоспособността ни и осигуряване на възможности за развитие чрез повишаване ефективността на производствения процес, увеличаване на капацитета за разпробиване на детайли от дървесина и осигуряване на възможност за непрекъсната обработка на големи плотове, съответно изравняване на капацитета на тази операция с този на другите процеси, както и автоматизиране на производството на акрилни плотове, като по този начин се увеличи капацитетът и за тази дейност и се намалят производствените разходи. Всичко това е свързано с повишаване на качеството и осигуряване на дълъг живот на продуктите. Ще бъде постигнато чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на високопроизводителни и високотехнологични инсталация за нагряване и огъване на акрилни плотове и линия за пробиване на детайли.

 Специфичните цели на проекта могат да бъдат дефинирани както следва:

 1. Разширяване на производствения капацитет на Дружеството за производство на акрилни плотове (плотове от композитни материали) поне 4 пъти
 2. Увеличаване на капацатита за обработка на плотове в Цех разкрояване поне 5 пъти и изравняването му с другите производствени процеси.
 3. Подобряване на икономическите позиции и възможности за развитие на Дружеството чрез производство на продукти с добавена стойност и дълъг живот.
 4. Инсталиране на оборудване от ново поколение, високопроизводително, надеждно, осигуряващо енергийно ефективно производство
 5. Осигуряване на максимално утилизиране на цялата дървесина – основен ресурс запроизводството ни, без бракуване на продукти
 6. Осигуряване на възможност за производство на качествени плотове от композитни материали, без нарушаване на качеството и целостта им.
 7. Продължаване на концепцията за мебелно производство, което не генерира никакви отпадъци

8.Продължаване на тенденцията за развитие на Дружеството, съобразено с изискванията на принципа за„ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда чрез закупуване на оборудване, осигуряващо максимална ресурсна и енергийна ефективност, без генериране на значителни емисии на парникови газове и без негативно влияние на дейностите върху климата, населението или природата; морските и речни води; образуване на отпадъци и тяхното рециклиране; замърсяване на почвата или въздуха; осигуряващо устойчивост на екосистемата и биологичното разнообразие В съответствие с Регламента за МВУ и съответно, нашата предвидена инвестиция, както и продуктите, произвеждани чрез нея, допринасят изцяло за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ като на практика не водят до значителни вреди за всяка една от екологичните цели, а напротив – подпомагат прилагането на принципите на кръговата икономика, както и тези за негенериране на отпадъци.

Стойност на проекта: 1 990 000 лв, от които 597 000 лв финансирани чрез МВУ.

Срок на изпълнение на проекта: 15.03.2025г

 

Greener furniture for greener future

On Sept, 10th, 2019 Valiyan Ltd and Innovation Norway signed a contract with ref.№ 2018/114737 for implementation of project „Greener furniture for greener future” partially funded byInnovationNorway

The project is implemented together with our Norwegian partner International Development Norway (IND)

 The main objective and respectively outcome of this project is to ensure the further development, increase the competitiveness and add value to the production process of Valiyan OOD through organizing an innovative close-to-zero-emissions furniture production. With this we shall implement an innovative way of green furniture production as well as shall be able to realize cost-savings, increased production capacity, better working conditions for 141 existing and 10 new employees, growth in turnover and profits. All these, in turn, will facilitate our access to the EU market and allow us to keep high quality and good prices. With increasing our productivity we shall be contributing to the fulfillment of the aim of the Innovation Norway for decrease of economical disparities between the companies in EEA. We shall be given a possibility for equal chances for development like the other EU companies have as through the finding we shall be able to have easier access to the new, last generation technologies.

The project activities include:

 • Activity 1: Consulting services

Production Layout&Process Improvements assessment which will be carried out by the partner in this project, IDN company. During this activity an assessment will be done including our equipment, production process and the layout of our new facility. They will propose several possible layouts with calculated values, capacities and savings from which the best one will be chosen

Output: Created production layout for organizing one flow or circular production process

 • Close-to-zero-emissions furniture production factory will be designed in accordance with the equipment we have, the production layout received from p.1. There will be evaluated the possibilities for maximum decrease of the emissions as well as the possible measures for the elimination or limitation of emissions and/or dust. This also will be carried out by the project partner IDN.

Output: a report for the possible solutions for elimination or limitations of emissions

 • Architectural services – done by an external company, subcontracted activity. During this activity the required by the laws architectural planning will be done so that we can start executing the activities on greening the existing own facilities we have recently bought and move the equipment there according to the plans prepared by the partner. The architect will be chosen in accordance with the good business practices and through a public procurement procedure. As the calculations in the budget are done per sq.m (this is the way architects form the cost of their services), and because the requested grant for this will be 50% we shall organize a transparent choice of the subcontractor. The architect will stay with us till the end of the implementation of this project helping also during the process of getting the final permit to start the exploitation of the new factory

Output: Created architectural plans, got permits by the Authorities for starting the activities.

 • Activity 2: Investments

We shall invest in different equipment and machinery all of which is necessary for the achievement of the overall project goal – creation of close-to-zero-emissions furniture production factory. All the equipment will be delivered by external  suppliers.

Total project budget:  EUR 2 473 485 Euro
Funding from Innovation Norway: 850 000 Euro.

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Programme Area 01 – Business Development, Innovation and SMEs.